Netušilova stráň nad Nepřevázkou50.3788547N, 14.9211550E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Mgr. Alexandr Macke

Nachází se na jižní straně Chlumu, kde rostou teplomilné doubravy s dubem šípákem, se kterým se setkáváme jen v nejteplejších částech ČR, např. na jižní Moravě, Litoměřicku a v Českém krasu. Kromě dubu šípáků se zde vyskytuje silně ohrožený vstavač nachový, jedovatá, ale krásná třemdava bílá, hadí mord španělský, plamének přímý a řada dalších vzácných rostlin. 

Lokalita byla však nevhodně osázena borovicí černou, díky které se počty ohrožených druhů rostlin dramaticky snížily. Po dohodě s majitelem pozemku jsme část borovic vykáceli a provedli v roce 2014 s dobrovolníky v rámci dne pro charitu asanační zásah. Na louce začal růst bílojetel bylinný, oman vrbolistý, 2 kusy vstavačů nachových a zaznamenali jsme i výskyt semenáčků dubu šípáku. Po managementovém zásahu se také dvojnásobně zvedly počty třemdav bílých. Majitel pozemku nám slíbil, že bude s probírkou borovic černých dál pokračovat.