vrch_baba50.4589094N, 14.9366217E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Milada Vrbová

Po provedeném monitoringu a zjištění výskytu ohroženého prstnatce májového v roce 2017 jsme začali louku sledovat. V roce 2020 došlo k výraznému poklesu počtu této chráněné orchideje a tak jsme po získání souhlasu majitele louku pokosili a odstranili z ní veškerou pokosenou hmotu.

 

Koniklecova_louka_Sahara

50.3927031N, 14.8778358E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Milada Vrbová

Najdeme ji na jižním svahu u příměstské části Sahara nad železniční tratí. Je to poslední torzo původní populace koniklece lučního, který v minulých letech kvetl po celé stráni, která byla spásána. Po upuštění od původního využití louka kompletně zarostla náletovými dřevinami – zbyla jen nejprudší část stráně, kde se stromům nedařilo.

 

Vrch_Bělá50.5302189N, 14.7624658E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Mgr. David Hradiský

Louka se nachází v bývalém vojenském újezdu v blízkosti volnočasového areálu Vrchbělá. Louka nevhodně zarostla třtinou křovištní a nálety borovic. Z lokality vymizela vratička měsíční, zeměžluč okolíkatá a v neposlední řadě i silně ohrožený hořec křížatý. Jedná se o sušší louku bohatou na vápenec, kterou ohrožuje kromě sukcese i nedaleká navážka popílku.

 

Netušilova stráň nad Nepřevázkou50.3788547N, 14.9211550E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Mgr. Alexandr Macke

Nachází se na jižní straně Chlumu, kde rostou teplomilné doubravy s dubem šípákem, se kterým se setkáváme jen v nejteplejších částech ČR, např. na jižní Moravě, Litoměřicku a v Českém krasu. Kromě dubu šípáků se zde vyskytuje silně ohrožený vstavač nachový, jedovatá, ale krásná třemdava bílá, hadí mord španělský, plamének přímý a řada dalších vzácných rostlin. 

Lesní_louka_Ujkovice_0150.3619583N, 15.1153308E

Rozloha: 1,2 ha
Patron louky: Milada Vrbová

Patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o biotopovou lokalitu zaregistrovanou pod číslem CZ0216502. Je to rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk. Díky dlouhodobé absenci kosení louky z jedné třetiny zarostly nálety a ruderálními druhy. V březnu 2016 jsme provedli razantní zásah a část náletů z louky odstranili, zarovnali celý povrch a zelenou hmotu z louky odstranili. V zásahu je třeba pokračovat, aby se louky vrátily do původního stavu. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, prstnatec májový, rozrazil dlouholistý, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, upolín nejvyšší.

 

 

Hořečková_louka_u_Vlčího_pole50.4170094N, 15.1418847E

Rozloha: 0,15 ha
Patron louky: František Vidner

V únoru 2016 jsme na louce u Vlčího Pole objevili stvoly kriticky ohroženého hořečku nahořklého, který z naší krajiny téměř vymizel. Původně se v ČR vyskytoval na 400 lokalitách, dnes přežívá jen 41 místech. Na některých z nich se počty jedinců dají spočítat na prstech jedné ruky.

Od garanta programu na záchranu hořců a hořečků RNDr. Jiřího Brabce jsme se dozvěděli, že zde na přelomu 21. století rostla ještě bohatá životaschopná populace čítající přes 150 kusů. Po převedení pozemku z orné půdy na lesní se zde zasázel smrkový les a hořečky začaly rapidně ubývat.

Během posledních několika let byly považovány již za vyhynulé. Po získání souhlasu jsme v březnu 2016 provedli razantní asanaci pozemku.

 

Slatinna_louka_u_Struh50.2925906N, 14.9276419E

Rozloha: 0,18 ha
Patron louky: Stanislav Tutka

Patří mezi biotopové lokality a je zaregistrována pod číslem CZ0216378. Jedná se o druhově bohaté vápnité slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin, které se zachovalo díky blízkému vojenskému prostoru. První management proběhl po konzultaci s botaniky AOPK v srpnu 2015. Louka je několik let neudržovaná a zarůstá rákosem. 

 

Remizek_Končiny50.4259892N, 15.1195439E

Rozloha: 0,2 ha
Patron louky: Pavla Bartková

Na základě historických údajů jsme v roce 2015 provedli na lokalitě monitoring a zjistili jsme, že v jednom místě podél drobné vodoteče, jako na jednom z mála míst na Mladoboleslavsku, vykvétá silně ohrožený kosatec sibiřský. Původně kvetl kolem celé vodoteče i na mokřadní louce u remízku zvaného V Končinách. Díky intenzivnímu hnojení, melioracím se počty

 

Koniklecová_louka_u_Debře50.4403431N, 14.8993706E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Mgr. Zdeněk Turek

Díky nálezu konikleců lučních jsme se po dohodě s majitelem pozemku pustili do managementu již jen torza louky. Zbytek stráně zarostl náletovými dřevinami a třtinou. Od roku 2013 louku pravidelně kosíme, odstraňujeme nálety i veškerou zelenou hmotu. Počty konikleců se zdvojnásobily a na louce se objevují i méně běžné druhy lučních rostlin. O management louky se starají žáci ZŠ v Kosmonosích.

Bílá_stráň_u_Kropáčovy_Vrutice50.3315397N, 14.7034011E

Rozloha: 0,23 ha
Patron louky: Mgr. Alexandr Macke

Bílá stráň, kde ve stovkách kusů vyrůstá, jako na jediném místě na Mladoboleslavsku, ohrožená bělozářka liliovitá, patří mezi skvosty mladoboleslavské přírody. Přes odpor vlastníků pozemku se nikdy tuto stráň nepovedlo vyhlásit jako chráněné území. Lokalita nekontrolovatelně zarůstá svídou krvavou a bělozářky postupně mizí. Po dohodě s majitelem pozemku