Stepnik_rudy_samecVrchol a konec léta je časem stepníků. Tito zajímaví a bezpochyby nejnápadnější pavouci u nás jsou typickými obyvateli skalních stepí a rovněž vátých písků. Jsou indikátory původních stepních biotopů. V Čechách žijí v nejteplejších a nejsušších oblastech: v Českém středohoří, Českém krasu, ve středním Povltaví, a rovněž na některých izolovaných lokalitách – např. na Řípu, vrchu Kopeč, Semické hůře nebo Báně u Hradčan. Mezi tato zcela izolovaná místa výskytu patřila donedávna také

NAŠE RADOUČ !

 

hořec křížatý 4Už jen na dvou lokalitách na Mladoboleslavsku se setkáte se silně ohroženým hořcem křížatým, který v těchto dnech právě vykvétá.

Tato modře kvetoucí rostlina bývala v minulosti ceněna pro své léčebné účinky, užívala se především proti moru, uplatňovala se ale i v léčení chovných zvířat. V současnosti je její sběr protizákonný.

 

 

Stráně u Kochánek PP 2020 06 30 IMG 0449Na výjimečnost lokality před časem upozornili členové ČSOP Klenice pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny. Ti zde provedli důkladný monitoring, který vedl následně k vyhlášení chráněného území. Hlavním předmětem ochrany je zde bohatá populace chráněného jalovce obecného. Tento keř z čeledi cypřišovitých kvůli nadměrnému kácení a masivnímu sběru jalovčinek postupně z naší krajiny vymizel. Větší populace najdeme ještě na Třeboňsku, Sedlčansku a Valašsku. V jiným částech ČR ho najdeme spíše sporadicky.

I proto je tento zapadlý kout Benátecka tak cenný.

IMGP4195Lesostepní společenstva u Milovic byla chráněná jako evropsky významná lokalita již 15 let. Dne 1. července Ministerstvo životního prostředí svou vyhláškou zajistilo mimořádnou ochranu tomuto rozsáhlému a specifickému území o rozloze 1245 ha.

Milovice – Mladá, místo o které již několik let pečuje i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je nyní jasně legislativně chráněno coby národní přírodní památka. Biotop, který se zde vyvinul díky působení vojenské techniky a dalším specifikům vojenské činnosti je udržován jak kosením, tak pastvou velkých kopytníků i hospodářských zvířat, ale stále i pojezdem těžké techniky.

okrotice červenáÚzemí, které bývalo léta využívané vojáky jako střelnice, v těchto dnech znovu odhalilo poklady, jenž skrývá. Tentokrát to však nejsou nálezy zlatých předmětů, jak tomu bylo v minulosti, ale nález živý – silně  ohrožené orchideje okrotice červené. Okrotice červená je jedním ze tří druhů rodu Cephalanthera rostoucích u nás. Bez nadsázky můžeme říci, že je nejkrásnějším zástupcem tohoto rodu. Její růžovo-červeně zbarvené bizarní květy upoutají každého, který se s ní v přírodě setká.

 Tento rozlehlý komplex přírodě blízkých lesních i nelesních ekosystémů na plošině a svazích Chlumeckého hřbetu byl v roce 2000 vyhlášen přírodním parkem. Pro svoji přírodovědnou hodnotu se stal součástí regionálního a lokálního územního systému ekologické stability a byl zařazen mezi evropsky významné lokality. O významnosti přírodního parku svědčí i vyhlášení osmi významných krajinných prvků, které se v něm nacházejí.

 

IMG 20200609 WA0008Dostali jsme již několik hlášení od občanů Mladé Boleslavi, že zahlédli mláďata kalouse ušatého. Jsme rádi, že se tato sova šíří v našem městě.

Obyvatelé města nám poslali hned několik fotografií pozorování tohoto úžasného ptáka. O to větší máme radost, že jde o mláďata, tudíž u nás také hnízdí. Doufejme, že se mu bude i nadále dařit a zpestří tak přírodu Mladoboleslavska.

 

01Ptákem roku byla vyhlášena jiřička obecná. Pták, který je zaměnitelný s vlaštovkou obecnou a ohrožuje ho lidská činnost, se poměrně hojně vyskytuje i v Mladé Boleslavi a okolí. Na mnoha místech také hnízdí, a proto by ČSOP Klenice rád zmapoval jejich hnízda.

Podle dosavadního zjištění ČSOP Klenice se v Mladé Boleslavi nacházejí hnízda u prodejny koberců Breno, u finančního úřadu a na budově okresního soudu. Pakliže víte o dalších hnízdech jiřiček, dejte nám prosím vědět, nejlépe s fotografiemi hnízd. Zároveň děkujeme správcům budov, že jsou k ptákům ohleduplní.

Chřapáč bělonohýDíky členovi našeho Mykologického kroužku (MK Ryzec) Jakubovi Hrdličkovi se mi poštěstilo zdokumentovat výskyt několika zajímavých jarních druhů hub zařazených do Červeného seznamu makromycetů ČR. Poté, co mi poslal fotku vzácného druhu chřapáče z lokality Vrchbělá, nelenil jsem a hned druhý den jsem na Vrchbělou do bývalého vojenského prostoru zavítal.

 

 

nověDobré skutky vždy zaslouží pozornost. O to víc, když jde o dobré skutky pro přírodu. Zvelebovat krajinu se snaží majitel pozemků Josef Hendrych v Nepřevázce u přírodního parku Chlum.

Majitel pozemků se do zkrášlování okolí obce pustil opravdu naplno. Vlastní louky, které pravidelně seká. U cyklostezky do Sýčiny nechal vybudovat kapličku U Tří Svatých, která tam byla podle historických map už v době Marie Terezie. U kapličky následně obnovil pramen. Voda stéká do studny a z ní teče až k odpočívadlu u kapličky.

IMG 20200505 183757Slunce zapadající za obzor, červeně obarvené nebe a k tomu lesknoucí se hladina a zpěv ptáků s hlasy žab. I tak by se dala popsat návštěva Suhrovických rybníků nedaleko Kněžmostu.

Členové ČSOP Klenice vyrazili jedno jarní podvečerní odpoledne na prohlídku v kraji celkem ojedinělého projektu. Soustava rybníků zde byla vybudována mezi lety 2013 - 2015 na místě bývalého rybníka Šíďák. Zasloužili se o to osvícení majitelé, kteří na vybudování dostali dotaci.