image002Česká inspekce životního prostředí podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který mohl způsobit smrt syslů obecných v Bezděčíně navezením zeminy. Oznámení již má stole okresní státní zastupitelství.

 

 

 

 

Inspekce podala oznámení na začátku srpna s tím, že má podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Po důkladném šetření podle ní vyplývá, že na lokalitě „došlo a může docházet k usmrcování tohoto druhu, případně mohlo dojít i k zavezení mateřských nor s mláďaty navezenou výkopovou zeminou.“

Trestní oznámení obdrželo Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi, které případ předá policii, jež bude zjišťovat podrobnosti a zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo je případně pachatelem.

Případ se týká syslů obecných (Spermophilus citellus), kteří jsou zákonem zařazeni jako kriticky ohrožený druh, v přírodní památce Bezděčín u letiště. Momentálně tam probíhá výstavba nových řadových domů. Podle svědectví obyvatel byla plocha u letiště využita k odložení zeminy a stavebního materiálu. Následně tam začal přibývat nepořádek také od lidí. Je pravděpodobné, že se sysli zabydleli i v navezené suti, ale hrozí jim nebezpečí při dalších pracích a výstavbě. Některé nory navíc mohly být zavezeny.

Přírodní památka Bezděčín vznikla v roce 2012 za účelem ochrany populace sysla obecného. Území je navíc chráněno Naturou 2000 jako evropsky významná lokalita (EVL). Velikost populace byla v roce 2009 odhadnuta na 300 až 400 jedinců, pak následoval propad až na stovku jedinců. Populace je navíc izolovaná a nedochází ke kontaktu s jinou populací, třeba na Radouči. Již při vyhlašování EVL bylo uvedeno, že populace je ohrožena mimo jiné zmenšováním rozlohy vhodného biotopu – výstavba na lokalitě, zpevňování povrchu, rozorání části porostu apod.

Kromě sysla zde žije ropucha zelená (Bufo viridis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), křepelka polní (Coturnix coturnix), strnad luční (Miliaria calandra) nebo také luňák hnědý (Milvus migrans) či moták pochop (Circus aeruginosus).

Autor: Ondřej Kořínek

Foto: Jana Krumpholcová

image003